Realtime visualization of Tokyo Stock Exchange.

Rhizomatiks (Daito Manabe + Satoshi Horii + Satoru Higa + Yusuke Tomoto)
Nao Tokui (Qosmo), Taeji Sawai (Qosmo)

support: CMD Lab, Quick and Qosmo.

photo: Eiji Ina