Daito Manabe + MIKIKO + Yasutaka Nakata + Satoshi Horii + Hiroyasu Kimura