Daito Manabe + Motoi Ishibashi
http://rzm-dev.com/pattern/