23:00–36:00
DJ Daito, DJ Yuu, DJ Jun, DJ, Iku, DJ Mac, DJ Atsushi, and DJ Seiichi (a.k.a. Daisensei)